Lata Shéirliridin
 
(1) Satimen !!!
 
Men yüzlendim bazargha , duttarimni satimen .
Qalun - tembur rawapni , satarimni satimen .
 
Künüp qaldim jang , pipa , saks , gittar , dumbaqqa ,
ghijek , sapay , naghira , ziltarimni satimen .
 
Dostluq digen yoq geptur , quruq sözdur muhebbet ,
pulla bolsa xotunum , dildarimni satimen !!!
 
Huquq berseng kupaye , xushametke men teyyar ,
huquq üchün qizimni , dilparimni satimen !!!
 
Köydüm - pishtim , söydüm dep yar tutidu exmeqler ,
chiqsa eger paydisi , men yarimni satimen !!!
 
Heshemetlik yashashqa , pul bolmisa bolmaydu ,
pulla berse jang loben , gülzarimni satimen !!!
 
Wijdan -ghorur , imanni dawrang salar beziler ,
"qursaq béqish periz " dep imanimni satimen .
 
Payda chiqsa bir tengge , satay ata- anamni ,
ayalimni - qizimni , wijdanimni satimen !!!
 
Nan tileymen iblstin , qulumda bar altun jam ,
töt botolka " piju " gha , binarimni satimen !!!
 
Ana til we puqira , yumur komni tinjittim ,
izdinish we gülistan , diyarimni satimen .
 
Mini emdi dozaxtin , qorqutmighin mollamlar ,
men ölgende nezir qip , gunahimni satimen !!!
 
Qérighanda heremge yol alimen , ghippidek ,
hajim bulup salapet , duarimni satimen .
 
Halal haram ayrimay , yashiwalay lata bup ,
kirsem eger dozaxqa , dergahimni tapimen .
 
Millet üchün qilimen mundaq
 
(2) Men Oqutquchi
 
Uqutquchi !
Ulugh shundaq japakesh insan ,
shunga ,
anga hörmet bildürer jahan ,
tilgha alsa uqutquchi dep ,
yüreklerni qaplar hayajan ,
partiye mu bölgechke köngül ,
maashnimu östürer asan ,
ayrim qanun tüzgen hem bizge ,
maaripni qollaydu haman .
Biraq !!!!.
Men ,
xizmetke öch maashqa amraq ,
ders ötküm kelmeydu peqet ,
muzakirge salimen herwaq ,
eger ,
ders ötken waqtimda birsi ,
parang salsa yer mendin tayaq ,
olturghuzup tüp-tüz heykeldek ,
peylasop tek birimen sawaq ,
sual surap bezi " haramliq " ,
salmaq bolsa aghzimgha tuwaq ,
ya ötmigen , dimigen yerdin ,
ya kitapqa yazmighan geptin ,
surap yürse muqeddem bulup ,
chaqirip men ishxanigha asta ,
" terbiye" birip tolghaymen qulaq .
Kitaptiki qaidilerni ,
yadlitimen goya qarimdek ,
chüshüp qalsa bir chikit-herip ,
tayaq yeydu , tenqitlesh turmaq ,
meshiqlerni birip tapshuruq ,
xatire mge yazimen " sanaq " ,
formila we hisaplashlarni ,
" ichürimen " yadlitip shundaq ,
kiler saet kirip derske ,
yérim saet ,
sorap chiqimen éghizche suraq ,
chüshüp qalsa ,
ya almashsa ,
kitaptiki pétiche bolmay ,
deymen derhal :
" oltur döt ,
numurung töt " ,
sen némandaq qapaqwash -quymaq ,
uyining burnidin chüshken ,
bö-bö qoy , siykidan maymaq .
....................!
Eger .
Balilar ,
pikir birip chiqsa mektepke ,
qoysa mini tenqitke - gepke ,
derhal kirip élip imtahan ,
öch alimen , tartip edepke .
Eger ,
ders waqtida kepqalsa télfun ,
sözlishimen uzaqtin-uzaq ,
söyginim bilen ,
tartinmastin ,
qiliship chaqchaq ,
uwaqitta balilar belkim ,
parangliship - oynap öz -ara,
dem aldurar , kallisini azraq ,
nawada ,
yitip kelse héyt - bayramlar ,
düwlinimiz risturanlargha ,
hetta sangna yaki dibagha ,
ichip -chikip oynaymiz taza ,
chünki biz ,
béqip ,
terbiylep ,
chong qilmaqta , saghlam we timen ,
bashqilarning balillirini ,
bolmisaqmu bala baqquchi ,
qarar beziler ,
bala baqquchi - muellim digen .
Maarip ,
millet ,
tereqqiyat ,
yat uqumdur , bügün men üchün ,
mining ..!
Eng ulugh ,
eng büyük ,
eng axirqi nishanim peqet ,
maashimni élish tutquzmay ,
ot ketken ,
yer yutqan ,
su basqan ,
namratlarni mejburi qutquzmay .
Bashqa ishlar kiter yürüshüp ,
ders .
Tapshuruq ,
netje ,
terbiyelesh ,
tügimeydu - tügimes naxsha ,
uqughuchi - wapasiz tazlar ,
chiqip ketse püttürüp mektep ,
bizni chuqum kitidu untup ,
biri ketse kilidu biri ,
uqutimiz bashqini tutup ,
shunga ,
maarip ,
millet ,
tereqqiyat ,
netije ,
shan-sherep , dep chépip yürmeymen ,
japa tartip - dert- elem yutup .
Maash élip jan baqsam boldi ,
unwan taliship - derije kütüp ,
dem élishqa chiqiwalsam birkün ,
yoq arminim ketsemmu ülüp ,
men mushundaq ulugh ustazmen ,
bu turmushqa ketkenmen künüp .
 
(3) Men Sen'etkar
 
 
Sen'etkar ...!
Sen'et bilen
yuritidu xelq halini ,
béghishlaydu , weten -el üchün ,
qan-terini , hetta barini ,
shunga ,
xelqim kütiridu béshigha élip ,
naxshichi , sazende , ressam shaérni .
Biraq ,
men sen'etkar özüm üchünla ,
naxsha éytip shöhret qazan'ghan ,
zamaniwi naxshilar bilen ,
namim chiqip " cholpan" atalghan .
Gittarimni tiringshitimen ,
" diyenziching" ni wiringshitimen ,
dorap " gherip" saranglirini ,
" tolghima usul " naxshilirini ,
naxsha éytip shalghutlashturup ,
uyghurchige xenzuche qushup ,
in'gilizche birip pauza ,
gah chiqirap , towilap ah urup ,
chang keltürüp éytimen naxsha ,
qizzimisa eger tamashsha ,
eng chirayliq uyghur qizidin ,
yasap tötni yérim yalingach ,
échip kinding , tolghap kasini ,
oynitimen ussulni qiypach ,
xeq chüshenmes waj-wuj geplerni ,
ah- wah bilen yögiwélip ghach ,
yéqip wal-wul , quyup birip is ,
waqiraymen sarang muzaydek ,
daqqang- duqqung , taraq - turuqqa ,
shundaq qilip yash ösmürlerni ,
qiliwélip ashiq - sheydai ,
atilimen " naxsha cholpini " ,
ya, " jitawang " ( gittarning shahi )
mining üchün uyghur qizliri ,
hushsiz bulup kitidu gahi .
Ayda -yilda , birer ret muqam ,
towilaymen qushum yoq lékin ,
bilmisemmu " xelq naxshisi ",
ghingship quyimen el söygendikin .
Pulni tapsam yanchuqni tomlap ,
aq tamaka alimen pomlap ,
ichishlirim wéski , birandi ,
ep quyarmen yeshk - tonnilap ,
uqughuchi qizlar men üchün ,
ashiq bulup yüriydu qoghlap ,
bulup qalsa chirayliqliri ,
birer kiche oynap quyimen ,
menmu sizge ashiq dep gollap .
Men mushundaq " lata " naxshichi ,
ketmeng lékin siz mini tillap ,
meyli tillang manga beribir ,
süyer mini yash balilar qollap .
 
Atang kim , sen kim ? 
 
(4) Sözlime !
 
Risturanda oynisam , tosma mollam sözlime !
Uchurmighin keypimni ,buzma mollam sözlime !
 
Tughuldum men dunyagha , xushal yashash nishanim ,
külüp yayrap oynaymen , bolsa kallam sözlime !
 
Haraq ichip - aq chikip , qizlar bilen yashisam ,
chüshendürüp sen manga , halal - haram sözlime !
 
Atizimche chong boldum , matiryalist idiyem ,
manga dindin gep échip , heds - kalam sözlime !
 
Mini penni mektepte , terbiyligen dinsiz qip ,
atizimchi chong qilghan ata - anam , sözlime !
 
Galdin ötse yewerdim , ichiwerdim , suyuqni ,
qursaq toysa boldi - bes , jan'gha aram , sözlime !
 
Dinsiz bolsang duzaxqa , utun sen dep qarghima ,
jennettiki hörlerge , éytqin salam sözlime !.
 
Qorqimen
 
Men qorqmaymen japadin ,quruq geptin qorqimen .
Intizami bolmighan maymaq septin qorqimen .
 
Meyli achliq - ussuzluq , tewritelmes rohimni ,
ter- ejirsiz kepqalghan " halal" neptin qorqimen .
 
Hi -hi qilip aldimda , quyruqini shippanglap ,
qarangghuda tigh salghan rezil qesttin qorqimen .
 
Jesur- batur , qehriman bolghach ughuz ewladi ,
hilisi bar erlik yoq , tégi pestin qorqimen .
 
Qorqutalmas ülümmu , tayinimen üzümge ,
" taam " üchün bir loqma , " kötürüsh " tin qorqimen .
 
Ilham kelse yüz shéirgha , aran birni yazimen ,
ondin birni testiqlap , üchürüshtin qorqimen .
 
Meyli munber bashliqi , yézirwerdim özpéti ,
yazmay disem öz xelqim tükürüshtin qorqimen .
 
Manga iman - paraset , ata qilghan i allah ,
düshminimning aldida , qizirishtin qorqimen .
 
Qéni dostum éytip baq ! Sen némidin qorqisen ,
toxta !!! Lata , men sanga , ishinishtin qorqimen
 
Nime qilduq uyghur üchün
 
Nime qilduq uyghur üchün ??? Sattuq ghorur - imanni ,
bulap-talap uyghurni , ghujam didoq "yaman" ni .
 
Töhpe kelse "üzem " dep , ar-numusqa uyghur dep ,
dawrang sélip " millet" dep , keltürduq qiz-juwanni .
 
Ügenmiduq ilim-pen , emeli ish qilmiduq ,
bikar bolsaq munberde ,tasqap yürduq jahanni .
 
Gepni qilish bek asan , emeliyet bashqiche ,
kim pikirdash bolmisa quyiwettuq zuwanni .
 
Pilanimiz ulughwar , ishqa ashmas wede bar ,
tewritelmey birtal "qil" chiqirimiz "buran"ni .
 
Özgilerni ulughlap , sésitimiz uyghurni ,
" heqiqet" dep sözleymiz , qilghan yaman gumanni .
 
Eydiz basti uyghurni, bizler " keyfang " bolghachqa ,
yiter emdi "uyghur" gha sélip berduq , bujanni
 
Ghajap- ghajap milletni , küpeyteyli illetni ,
yaritayli heqiqi "erkin " ,"keyfang " zamanni .
 
(5) Özgersem
 
Tilep keldim xudayimdin , ejep insan'gha özgersem ,
urus, xenzu , nigir, yapun , ereb- ispahan'gha özgersem .
 
Tirem - turqum ,dilim - tilim , dawam özgerse itqadim ,
zörur bolsa héli insan , héli haywan'gha özgersem .
 
Örp - adet , rohi halet , yuqap ketse tiritoriye ,
nagan "uyghur" digen namdin , " eziz mihman " gha özgersem.
 
Zimin - asman , déngiz okyan , miningche hemme bir bolsa ,
muqam towlap , saman yulida ,yituk karwan'gha özgersem .
 
Yimek bolsa manga barliq , üsümlük, janu- hasharet ,
ichip xelqim yiligini , büyük soltan'gha özgersem .
 
Qedem bassam jimi qit'e , manga ana makan bolsa ,
tikip qoysa bayawan'gha , büyük orman'gha özgersem .
 
Qutulsam men dini itqad , örüp -adet kishenidin ,
qilip erkin zaman berpa , büyük palwan'gha özgersem .
 
Satuq bughra , alip - arslan , mazargahini su bassa ,
ichip meyni , chikip bengni , yingilmes xan'gha özgersem .
 
Wujudumdin ,'iman -insap , yuqalsa adimi xislet ,
yumup közni , qusaq baqsam , " ulugh nimjan " gha özgersem .
 
(6) Yepketti
 
Dadam bolghach bixeste , müshük bezni yepketti ,
kürelmigech etini , qush qepezni yepketti .
 
Chilan yerge ,qigh quyup , sortluq qoghun térighan ,
qorshalmighach etrapi , kala -pilezni yep ketti .
 
Boghday térip payda yoq , térighantuq ,sey - köktat,
" seychang " salduq hemmimiz, laza - kéwezni yep ketti .
 
Ehdu - peyman tüzüshsem , yayrim bilen menggülük ,
küshlük sherq shamili , siyah - qeghezni yep ketti .
 
Qoghdusun dep étizgha , tiklep qoysam qaranchuq ,
tallap qoyghan ikenmen , saxtipezni - yep ketti .
 
Tillap yürmey derixa , ata- anam , bowamni ,
ichim toldi ming dertke , lata shuni dep ketti.

Menbesi: http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=18180&extra=page%3D1&page=3


Uyghur Tilim Elwida
 
Menbesi: izdinish tori
Aptori: wapadarim 912
 
Maslashmiding zaman'gha ,
Uyghur tilim elwida .
Yételmidim arman'gha ,
Uyghur tilim elwida .
 
"lufang"déduq binani ,
"xaba "déduq deryani .
"miynü"déduq renani ,
Uyghur tilim elwida .
 
"lufang "alduq "deyküen"ge ,
"juangshiyuw "qilduq "yiwen"ge ,
amal yoqmu detmen'ge ,
Uyghur tilim elwida .
 
Tonglatquni "bingshiyang "dep ,
yangratquni "yingshiyang "dep ,
gürjeknimu "tishiyang "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"gungwuyüen"dep memurni ,
"chiyenze"déduq amburni ,
néme dermiz tembürni ?
Uyghur tilim elwida .
 
Kömürgazni "miychi "dep ,
akoritni "pichi "dep ,
17ni "yawchi "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"woshi "déduq yataqni ,
"shézi "déduq ayaqni ,
"liyuwlangxen "dep sayaqni ,
Uyghur tilim elwida .
 
Kerepshini "chingsey "dep ,
küde démey "jüsey "dep ,
paleknimu "bosey "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"xangga "emes terxemek ,
"besey "emes yésiwilek ,
bir pilektin ming xemek ,
Uyghur tilim elwida .
 
"shuwji"déduq yanfonni ,
"shiyangzaw"déduq sopunni ,
"lawpo"dermiz xotunni ,
Uyghur tilim elwida .
 
Karta démey ka déduq ,
yapma xishni wa déduq ,
bilelmisek sa déduq ,
Uyghur tilim elwida .
 
Üstelnimu "joza "dep ,
orunduqni "yiza "dep ,
kompiyutur -"jiza "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Bus tartquni "chuwyenji ",
shamalchini "gupungji ",
derijimiz "fukiji ",
Uyghur tilim elwida .
 
Éri mangdi "jiyuwbagha ",
xotun chaygha "dibagha",
bala köndi "wangbagha ",
Uyghur tilim elwida .
 
Uchrishishni "yöxüy"dep ,
yighin démey "keyxüy"dep ,
étibarni "yuwxüy"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"daji"déduq erzanni ,
"nüenping "déduq chaydanni ,
"shujüku"dep sandanni ,
Uyghur tilim elwida .
 
Shawqun-süren "zayin"dep ,
xet basqanni "dayin"dep ,
teleppuzni "fayin"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"shigüen"déduq kön'genni ,
"güenjün"déduq yenggenni ,
néme deymiz menggenni ?
Uyghur tilim elwida .
 
Ilghar bolsa "yuwshiyuw"dep ,
rimonitni "dashiyuw"dep ,
75ni "chishyuw"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Eynek édish "gangza "dep ,
yézilarni "jangza "dep ,
shum ochaqni "lingza" dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Dabazada zasüy yep ,
kindijida jitüy dep ,
changza üchey xotüy yep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"gazir" boldi shimishke ,
"neyping "boldi imzige ,
oylanmaymiz nimishke ?
Uyghur tilim elwida .
 
"xogo" boldi yelqazan ,
"golu" boldi parqazan ,
"diyenfen'go"bop tok qazan ,
Uyghur tilim elwida .
 
"dingpaw"digen chiraqni ,
"tungku "deydu piraqni ,
"yawyüen "deymiz yiraqni ,
Uyghur tilim elwida .
 
Ichkiri démey "kuli"dep ,
tülke démey "xuli "dep ,
yardemchini "juli"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
 
Jerimane "fakoen "dep ,
sotxanini "fayüen "dep ,
korpus démey "denyüen "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Kütüpxana "tushugüen ",
mulazimlar "fuwuyüen ",
"sawmiy "boldi böljürgen ,
Uyghur tilim elwida .
 
"pingza"boldi botulka ,
"shijuang"kastiyum-burulka ,
"gunggaw" boldi lozunka ,
Uyghur tilim elwida .
 
Tikküchini "seypung"dep ,
"xungmiyen kawru lengpung dep ,
su üzüshni "yuwyung"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Mamuq chapan "yürüngfu ",
rahet ishtan "shiyuwshiyenku",
ich ishtanni dep "shenku" ,
Uyghur tilim elwida .
 
Ich kiyimni "niyyi"dep ,
uyqu kiymi-"shüyyi"dep ,
ichimlikni "shöbiy"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Tok pulini "diyenfiy"dep ,
qerz télifon "chiyenfiy"dep ,
xoshe démey "genbiy"dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"mabu"déduq jambini ,
"deyzi "déduq xaltini ,
"kawbawzi "deng samsini ?
Uyghur tilim elwida .
 
"tingji"boldi toxtighan ,
"dabaw"boldi ep mangghan ,
"liyuwji"boldi qep qalghan ,
Uyghur tilim elwida .
 
"gunggaw"déduq élanni ,
"xungzaw"deydu chilanni ,
néme deymiz yilanni !
Uyghur tilim elwida .
 
Léntichini "deychi "dep ,
wélsipitni "seychi "dep ,
ders tashlash "kungki "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"toshey "boldi sapma kesh ,
"luza "boldi pilte mesh ,
bu modidin köngül ghesh ,
Uyghur tilim elwida .
 
"jiyangtey"déduq munberni ,
"shiyangshüy"déduq enberni ,
"kashi "deyli qeshqerni ?
Uyghur tilim elwida .
 
"sangna "déduq munchini ,
"miyenjang" déduq unchini ,
"shiyawxua "deymiz ghunchini ,
Uyghur tilim elwida .
 
Yéyishimiz "xenbawbaw ",
uchimizda "mingtijiyaw ",
cholpinimiz "r. Bachiyaw ",
Uyghur tilim elwida .
 
Toxu qordaq- dapenji ,
xüymiyen ,benmiyen ,laziji ,
ding ding somiyen jowmaji ,
Uyghur tilim elwida .
 
Su mantini "juwawa" ,
kawa démey" xulugua" ,
yer yuyghuchni dep "towba" ,
Uyghur tilim elwida .
 
Berenjini yangyu dep ,
tétitqusu -jiyangyu dep ,
tordash démey wangyuw dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Qizil kala -"xungniyuw"dep ,
dositni taptuq "pingyuw"dep ,
qoqap ketsek eyyu ! Dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"laji"déduq exletni ,
"wangjen "déduq tor betni ,
"yuwjiyen "déduq él-xetni ,
Uyghur tilim elwida .
 
"dachiyaw"déduq köwrükni ,
"juzi "déduq tüwrükni ,
"shiti "deymiz ölükni ,
Uyghur tilim elwida .
 
"fapiyaw"déduq talonni ,
"weydey "déduq balonni ,
néme deymiz qalunni ?
Uyghur tilim elwida .
 
"dashö"boldi uniwiréstét ,
"zungtung "boldi pirizdinit ,
"dashösingdur "situdinit ,
Uyghur tilim elwida .
 
Batariye"diyenchi"dep ,
bughda kölni -tiyenchi dep ,
möhlet ashsa "yenchi "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
"guangchang"déduq meydanni ,
"chiyenbaw"déduq puldanni ,
"shöwiy"déduq unwanni ,
Uyghur tilim elwida .
 
Dilhozurni "diyenshi "dep ,
quruq yuysa "genshi "dep ,
oyun dimey "yuwshi "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Tézginekni "yawkung "dep ,
siyit nochi ganggung dep ,
yétip tepse "dawgung "dep ,
Uyghur tilim elwida .
 
Al tök deyli" shazini ",
ishkap deyli "jazini ",
paypaq deyli "wazini ",
Uyghur tilim elwida .
 
Üzchat deyli "keygün"ni ,
samsaq deyli "dasüen"ni ,
inistut dep "shöyüen"ni ,
Uyghur tilim elwida .
 
"dubo"déduq qimani ,
untup qalduq "mima"ni ,
izlep Uyghur simani !!!
Uyghur tilim elwida .
 
Moda boldi shalghut til ,
oylanmidi Uyghur dil ,
xarap boldi ana til ,
Uyghur tilim elwida .
 
Shalghutlashti tilimiz ,
qaynimaydu dilimiz ,
"wiyzu "bolsun namimiz ,
Uyghur tilim elwida .
 
Ana tilni qoghdayli ,
en'enini qoghdayli ,
shalghut tilni tüzeyli ,
Uyghur tilim elwida .
 
Elde idi er ghémi ,
elge köygen er qéni ?
El dep aqqan ter qéni?
Uyghur tilim elwida .
 
Köp til bilish sherep ish ,
tildin kéler yüksilish ,
ana tilsiz yézim ,qish !!!!
Uyghur tilim yighlima !
 
Derex bolmas yiltizsiz ,
millet bolmas öz tilsiz ,
öley, qalsam séningsiz !
Uyghur tilim yighlima !
 
2008-yili 21-maydin 23-mayghiche shehri bortalada yézildi.
 
Nawada eser yaqqan bolsa bir som pilani tor bétige kirip élanni birni chékip qoyarsiz .

Menbesi: http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=18180&extra=page%3D1

Uyghurum Tanmaymen Sendin

Qol uzart
ip bashqigha tilep janni baqsangmu,
yanchuq kolap héyqmay namimizni satsangmu,
nadanlarche patqaqqa béshingighiche patsangmu,
azaraqqine nep üchün chalma-kések atsangmu,
Hey Uyghurum nepret.......... Lékin tanmaymen sendin.
 
Baywetchige xosh külüp ochuq chiray achsangmu,
namratlardin seskinip yiraqlargha qachsangmu,
bosughida bashliqning yunda yalap yatsangmu,
yalghan maxtap birawni nezme-qoshaq qatsangmu,
Hey Uyghurum nepret.......... Lékin tanmaymen sendin.
 
Adewetning külini béshimizgha chachsangmu,
yangaq élip béshimizda chaqsangmu,
chéqimchining süyide dolqun yasap aqsangmu,
zenjiride qiltaqning putimizni chatsangmu,
H
ey Uyghurum ichim achchiq.......... Lékin tanmaymen sendin
 
Menbe : Shiriyet Gülzari
Menbesi: http://bbs.bilik.cn/viewthread.php?tid=17126


Men Kim??? {La-ta}

Bulup kettim way nime ? Buni menmu bilmeymen ,
"shat-parawan" yashaymen , yighlimaymen, külmeymen .
 
Menla nochi dunyada , héchkim manga teng emes ,
bil geytés ni , xaw kéngni , qet'i közge ilmaymen .
 
Sarang " guy"lar hemmisi , kitap yézip yürgenler ,
neziriye quruq gep , hergiz kitap körmeymen .
 
Anam mini tughqachqa , béqishi kérek ölgbche ,
anam- dadam baqidu , shunga ishlep yürmeymen .
 
Anam - dadam tayaq yer , ger gipimge kirmise ,
dost"um öyge siysimu , uni hergiz urmaymen .
 
Tughqanlirim " he ! " dise ,pichaq teyyar tiqqili ,
"dost" lirimgha aliyip , qarashqimu qiymaymen .
 
Shunga dostlar merhemet !!! , öyde mihman bulunglar ,
"olturush" qa chirayliq ,qizlarnimu chillaymen .
 
Yep-ichinglar oynanglar , qizlar sizdin aylansun ,
köz qisingiz singlimgha , ichi tarliq qilmaymen .
 
Mihman qilip , yanchuqni , toldurimen tenggige ,
küzi kichik emesmen , pulda mehkem turmaymen .
 
Ichip-chichip ,'üyümde , cheylep -ighnap oynanglar ,
kim " hay!" dise mushlaymen , lékin sizni urmaymen
 
Siz ishinip süzümge , bek xatérjem bup ketmeng ,
men bir lata , wedemde , bezi chaghda turmaymen

Aptori ....Lata.  2008-3-8
Menbesi: http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=13176
Bu maqalining www.meripet.com diki adrisi:  http://www.meripet.com/Academy/


© Copyright 2004 Uyghur Meripet Homepage: http://www.Meripet.com

Wheelchairs
Wheelchairs