حةتظةلضة حعقعص ظوقذش -ظىمعد ؤة خعرعس

ضىلنار تعيعص (ظىرىمحع كةحلعك ضئزعتعنعث مذخبئرع)Gulnar

Gulnar Tiyip, yoldishi Sirajidin, we Erkin Sidiq.  Tartilghan waqti: 2006-9-14.


[1-Bölum], [2-Bölum], [3-Bölum], [4-Bölum], [5-Bölum], [6-Bölum], [7-Bölum], [8-Bölum]


1-Bölum

ظةسلةص باقعدعغان بولساق، ظأتكةن ظةسعرنعث 80-يعللعرعدعن باشلاص ظاصتذنذم رايونعمعز هةر يعلع بعر قعسعم كعشعلةرنع هأكىمةت خعراجعتع بعلةن حةتظةلضة ظوقذشقا حعقعشقا باشلعغان. بذ كعشعلةر ظعحعدة %80كعشع ماظارعص سئستعمعسعدعن ظةؤةتعلضةن كعشعلةر بولذص، 1980-يعلعدعن 1996-يعلعغا قةدةر ماظارعص سئستعمعسعدعن حةتظةلضة حعققانلارنعث سانع 1000كعشع ظةتراصعدا بولغان. 1996-يعلعدعن هازعرغعحة ظةؤةتعلضةنلةرنعث سانع 1000نةصةرضة يةتكةن. دعمةك ماظارعص ساهةسعدة هأكىمةت خعراجعتع بعلةن حعققانلارنعث سانع 1996-يعلعدعن كئيعن يعلعغا 100نةصةر ظةتراصعدا بولغان. حةتظةلضة بعلعم ظاشذرذش، ظوقذتذش، تةتقعقات بعلةن حعققانلار ماظارعص ساهةسعدعكع «ظعستعقبالع بار» دةص قارالغان كعشعلةر بولذص، ظذلارنعث زور كأصحعلعكع هازعر ظاصتذنذم رايونعمعزنعث ماظارعص ظعشلعرعدعكع غوللذق كعشعلةرضة ظايلاندع. ظأز خعراجعتع بعلةن حةتظةلضة حعقعص ظوقذيدعغانلار 2000-يعلعدعن باشلاص كأصىيىشكة باشلعدع. جاماظةت خةؤصسعزلعك نازارعتع حئضرعدعن حعقعشنع باشقذرذش باشقارمعسعدعن ظعضعلعشعمحة، 2001-يعلعدعن هازعرغعحة ظأز خعراجعتع بعلةن حةتظةللةرضة حعقعص ظوقذش رةسمعيعتعنع بئجعرضةنلةرنعث سانع 9معثدعن ظئشعصتذ. بذ ظةلؤةتتة، بعزدعكع ظالع ماظارعص تةربعيعسع كأرضةن كعشعلةرنعث بارغانسئرع كأصىيعدعغانلعقعدعن دئرةك بئرعدذ. هأكىمةت خعراجعتع بعلةن حةتظةلضة ظوقذش ؤة تةتقعقات بعلةن حعققانلارنعث حةتظةلدعكع تذرمذشع نعسبةتةن كاصالةتكة ظعضة بولغان بولعدذ. ظأز خعراجعتع بعلةن حعققانلار بولسا هةممة نةرسعنع ظأز تعرعشحانلعقعغا تايعنعص يارعتعدذ. شذ سةؤةصتعن ظأز خعراجعتع بعلةن حةتظةلضة حعقعص ظوقذشنع صعلانلاؤاتقان كعشعلةر حةتظةلدة ظوقذش، ياشاش ظىحىن كأصلعضةن ظذحذرنع ظالدعن بعلعشكة مذهتاج. بعراق، ظةمةلعيةت شذكع، حةتظةلضة حعقعص ظوقذشنع ظويلايدعغانلار كأص بولسعمذ، حةتظةل ماظارعصع هةققعدة، حةتظةلدة دذح كئلعدعغان تىرلىك قعيعنحعلعقلار هةققعدة بعرقةدةر توغرا، ظةتراصلعق ظذحذر ظعضعلةيدعغانلار، ظأزعنعث ياشاش ظعقتعدارعنع، ظعقتعسادع ظةهؤالعنع توغرا مألحةرلةيدعغانلار ظاز. ؤاستعحعلعق شئركةتلعرعنعث تونذشتذرذشع بويعحعلا، دةسلةصكع بعر يعللعق ظوقذش صذلع ظىحىن 150معث يىظةندعن، نةححة ظون معث يىظةنضعحة بولغان صذلنع تاصشذرذص، تةؤةككىل قعلعص حعقعص كئتعؤاتقانلار خئلع كأص.

نأؤةتتعكع ظعقتعسادع ظةهؤالعمعزدعن قارعغاندا، بعر صةرزةنتنع حةتظةلدة ظوقذتذش ظىحىن بعر يعلدا كئتعدعغان، كأص بولغاندا يىز معث يىظةندعن ظارتذقراق، ظاز بولغاندعمذ نةححة ظون معث يىظةن حعقعمنع كأتىرةلةيدعغانلار كأص ظةمةس. بعزضة ظوخشاش ظعقتعسادع جةهةتتة تةرةققع قعلعش باسقذحعدا تذرعؤاتقان رايوندعكع، ظعقتعسادع ظاجعز خةلق ظىحىن حةتظةلضة حعقعص ظوقذيدعغانلارنعث يعلدعن- يعلغا كأصىيىشع، ظارعمعزدا  ماظارعص  ظىحىن ظئغعر ظعقتعسادع بئسعمنع كأتىرىشكة رازع كعشعلةرنعث بارغانسئرع كأصىيعؤاتقانلعقعدعن دئرةك بئرعدذ. شذ سةؤةصتعن، حةتظةلضة حعقعص ظوقذش ظارزذسعدا بولعؤاتقان كعشعلةرضة بذ هةقتة كأصرةك ظذحذر بئرعص،  هةرقايسع جةهةتتة ظورذنسعز زعيان تارتعص قئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش، شذنداقلا ظذلارنعث هةممعلا ظادةمضة نعسعص بولعؤةرمةيدعغان ياخشع صذرسةتتعن ظىنىملىك صايدعلعنعشع ظىحىن ظازراق بولسعمذ ياردعمع بولسذن ظىحىن، حةتظةلدة ظوقذؤاتقان بعر قعسعم ظوقذغذحعلارنع ظئلخةت ظارقعلعق زعيارةت قعلدعم. مالايسعيادعكع ظةكرةم ظةصةندع، فعرانسعيعنعث جةنذبع قعسمعدعكع perpignan ظونعؤئرسعتعتعدا ظوقذيدعغان ظوبذلتالعص ظةصةندع، ظامئرعكعدعكع «لةيلع» مةن يوللعغان سذظاللارنعث بعر قعسمعغا  جاؤاص قايتذردع. ظةنضعلعيعدعكع رةصقةت ظةصةندع، ياصونعيعدعكع ظةهمةتجان لئتعص ظةصةندع يوللعغان سذظاللعرعمغا تولذق جاؤاص يئزعص ظةؤةتتع. ظذلارغا حعث قةلبعمدعن رةخمةت ظئيتعمةن.

مةن توردا يوللعغان سذظاللار تأؤةندعكعحة:

-1حةتظةلضة حعقعص ظوقذش ظىحىن، ظالدع بعلةن قانداق شةرتلارنع هازعرلاش كئرةك؟

ظةخمةتجان لئتعص ظةصةندع(ياصونعية توكيو ظونعؤئرسعتعتعدا تةبعظع صةنلةر بويعحة ماضعستعرلعق ظىنؤانعنع ظالغان): حةتظةلضة حعقعص ظوقذش ظىحىن ظالدع بعلةن مذنداق ظىح شةرتنع حوقذم هازعرلاش كئرةك:

-1حةتظةل تعلع ظاساسع.2-ظعقتعسادع ظاساس.3-مذؤاصعق يول تئصعش.

ظةمةلعيةتتة بذ ظىح شةرت ظعحعدعكع 2-، 3-شةرت هازعرلانسعلا حةتظةلضة حعققعلع بولعدذ. ظةمما حةتظةلضة حعققاندعن كئيعن شذ دألةتتة صذت دةسسةص تذرذش، حةتظةلضة حعقعشتعكع مةقسةت ؤة ظارزذ ظارمانلارنع ظةمةلضة ظاشذرذش ظىحىن، حةتظةل تعلعنع بعلعش زأرىر. حوث جةهةتتعن ظالغاندا بذ ظىح شةرتنع هازعرلعغان ظادةمنعث حةتظةلضة حعقعشع ؤة حةتظةلدة ياشعشع بةك تةسكة توختاص كةتمةيدذ. بعراق، حةتظةلضة حعققاندعن كئيعن مذؤةصصعقعيةت قازعنعش، بةلضعلعك ظعلضعرعلةش هاسعل قعلعش ظىحىن ظالدع بعلةن كأثىلدة ظئنعق، كونكعرعت نعشان تعكلعؤئلعش كئرةك. ظةلؤةتتة، جاصا -مذشةققةتكة بةرداشلعق بئرةلةيدعغان ظعدعيعؤع تةييارلعقنعث بولعشعمذ ظعنتاهعن مذهعم.

رةصقةت ظةصةندع(هازعر ظامئرعكا شعمالع ؤئرضعنعية ظئنعستعتوتعنعث لوندوندعكع قارمعغع لوندون خةلقظارا ظونعؤئرسعتعتعداMBA سودا ساناظةت  باشقذرذش كةسصع بويعحة ماضعستعرلعقنع صىتتىرضةن): مئنعثحة حةتظةلضة حعقعص ظوقذش ظىحىن ظالدع بعلةن يئتةرلعك ظعقتعسات تةييارلاش كئرةك. ظذنعثدعن باشقا ظأزعدة ظأزلعكعدعن ظىضىنىش ظعقتعدارع، ظأز-ظأزعنع كونتعرول قعلعش ظعقتعدارع، مذظةييةن كةسصع قابعلعيةت، شذنداقلا تعل ظأتكعلعدعن ظأتكةن، ياكع مةلذم ظاساسقا ظعضة بولغان بولذش كئرةك. ناؤادا دألةت ظعحعدة، ياكع حةتظةلدة بعرةر ظورذننعث ظوقذش ياردةم صذلعغا ظئرعشكةن بولسا، ظوقذغذحع  ظعقتعسادع جةهةتتة غةم قعلمعسعمذ بولعدذ. بعراق، حةتكة حعقعص ظوقذؤاتقانلارنعث كأصعنحعسع ظأز خعراجعتع بعلةن ظوقذيدعغانلار بولغاحقا، مذظةييةن ظعقتعسادع ظاساس بولمعسا بولمايدذ. مةسعلةن: ضعرمانعيعضة حعقعص ظوقذش ظىحىن ؤعيزعغا ظعلتعماس قعلعشتعكع زأرىر ظىح شةرتنعث بعرع، بعر يعللعق تذرذش كاصالعتع ظىحىن 7000ياؤرذنع، يةنع تةخمعنةن 70000معث يىظةن خةلق صذلعنع ضعرمانعية بانكعسعغا قويذش كئرةك. ظةنضعلعيعضة حعقعص ظوقذش ظىحىن 300معث يىظةن خةلق صذلعنع بانكعغا ظىح ظايلعق قويغانلعق ظعسصاتعنع كأرسعتعش كئرةك. ضئرمانعيعدة ظوقذش هازعرغا قةدةر هةقسعز. بعراق، هةرقانداق ظادةم سالامةتلعك سذغذرتعسع سئتعؤئلعشع كئرةك. (سالامةتلعك سذغذرتعسعغا قاتناشماسلعق قانذنسعزلعق)سالامةتلعك سذغذرتعسع ظىحىن ظئيعغا تةخمعنةن 30-50ياؤرذ سةرص قعلعشقا توغرا كئلعدذ. ياتاق صذلع ظئيعغا تةخمعنةن 200-250ياؤرذ ظةتراصعدا. (رايونلار ؤة ياتاق شاراظعتعغا بئقعص ظوخشعمايدذ) ظةنضعلعية ظونعؤئرسعتعتعنعث يعللعق ظوقذش صذلع تةخمعنةن 8000-10000فونتسعتعرلعث(بعر فونتسعتعرلعث تةخمعنةن 14يىظةن). ياتاق ظعجارعسع هةصتعلعكع تةخمعنةن 60-80فونتسعتعرلعث(ظةضةر يالغذز تذرذشقا توغرا كةلسة). ظذنعثدعن باشقا قاتناش بئلعتع سئتعؤئئلعشقا توغرا كئلعدذ. لوندوننعث ظاصتوبذس بئلعتع تاق يألىنىشلىك بعلةت، كىنلىك بئلةت، هةرقايسع رايونلار ظارا قاتناش بئلعتع، شةهةر ظعحعدة قاتنايدعغان مئترو بئلعتع دةص ظعنحعكة ظايرعلغان. ظوقذغذحعلار قاتناشتا ظئتعبار قعلعدعغان كارتعغا ظعلتعماس قعلغان بولسا، كىندعلعك بعلةتتعن باشقعسع 30%ظئتعبار قعلعنعدذ. ضعرمانعيعدعكع قانذندا بةلضعلةنضةن ظةث تأؤةن ظعش هةققع ظألحعمع ساظعتعضة5.25 ياؤرذ. ظوقذغذحعلار ساظعتعضة 5.25-7ياؤرذ ظةتراصعدا ظعش هةققع ظئلعص ظعشلعشع مذمكعن. لئكعن ظوقذغذحعلار ظونعؤئرسعتعتتا ظوقذشقا رةسمع تعزعمغا ظالدذرغعحة، قوشذمحة ظعشلةشكة رذخسةت قعلعنمايدذ. ظونعؤئرسعتعتقا كعرضةندعن كئيعن باج تألةص، يعلدا 90كىن ظعشلةشكة رذخسةت قعلعنعدذ، (هةصتعسعضة 20ساظةت ظعشلةشكة بولعدذ.) بةلضعلعمة بويعحة ظايلعق كعرعمع 325ياؤرذدعن ظاشمعسا باج ظئلعنمايدذ. هةمدة بذ ظعشلةش ؤاختع، 90كىنلىك ظعشلةش ؤاختع ظعحعضة كعرضىزىلمةيدذ. قانذنسعز ظعشلةش ظعمكانعيعتع يوق دعيةرلعك. ظةنضعلعيعدعمذ ظوخشاش، ظوقذغذحعلارغا هةصتعسعضة 20ساظةتلعك ظعشلةش رذخسعتع بئرعلضةن. ظةنضعلعيعدة ظةث تأؤةن ظعش هةققع ظألحعمع ساظعتعضة 4.75فونتسئتعرلعث. لئكعن كأصىنحة ظةهؤالدا ظوقذغذحعلار باج تألعمةي قارا ظعشلةيدذ. بذ خعل ظةهؤالدا ساظةتلعكعضة 4-5فونتسعتعرلعث هةق ظالعدذ.

مذظةييةن كةسصع قابعلعيةت بولذش دعضةنلعك- ظوقذماقحع بولغان كةسص داظعرعسعدة بةلضعلعك ظةمةلع ظعقتعدار ؤة بعلعم بولذشنع كأرسعتعدذ.كةسصع ظاساس بولمعغاندا، سةرص قعلعنعدعغان ظعقتعسات، ؤاقعت ؤة زئهعن كأص بولذص كئتعدذ.

ضعرمانعية ياكع ظةنضعلعيعدعكع مذنتعزعم مةكتةصلةردة ظوقذسا، بةلضعلعمة بويعحة دألةتلعك ياكع خةلقظارالعق تعل ظأتكعلعدعن ظأتىش تةلةص قعلعنعدذ. ضعرمانعية ظالع مةكتةصلعرعضة ظوقذشقا ظعلتعماس قعلغاندا 800ساظةتلعك نئمعس تعلع كذرسعدا ظوقذغانلعق ظعسصاتعنع تةلةص قعلعدذ. هازعر ضئرمانعية ظةلحعخانعلعرع ضئرمانعيعضة حعقعص ظوقذيدعغانلاردعن مذمكعن قةدةر جذثضودا تعل ظأتكعلعدعن ظأتكةن بولذشنع تةلةص قعلعدذ. ظةنضعلعية ظةلحعخانعلعرع بذنع كةسكعن شةرت قعلمعسعمذ، ظةنضعلعية ظونعؤئرسعتعتلعرعغا كعرعص ظوقذش ظىحىن، جةزمةن  TOEFLياكع IELTS ظعمتاهانلعرعدعن بةلضعلعك نومذر ظئلعش تةلةص قعلعنعدذ.

 تعل ظىضىنىش ظىحىن كعشعلةر ظىنىملىك ظاسان ظذسذلنع ظعزدعشعدذ. ظةمةلعيةتتة بذنداق يول يوق. مةيلع نةدعلا ظىضةنمعسذن. ظوخشاش ؤاقعت ؤة كىح سةرص قعلعشقا توغرا كئلعدذ. بعر ضعراماتعكعلعق قاظعدعنع مةيلع ضئرمانعيعدة بولسذن ياكع ظةنضعلعيعدة بولسذن ؤة ياكع جذثضودا بولسذن ظوخشاش كىح حعقعرعص ظةستة تذتذشقا توغرا كئلعدذ. تعل ظىضىنىش دةرسخانعدا ظىضىنىش بعلةن ظأزع تةكرار قعلعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. (ظةضةر سعز 4-5ساظةت دةرسنع باشقا حةتظةللعك ظوقذغذحعلار بعلةن ظولتذرذص دةرسخانعدا ظاثلاص، دةرستعن حىشكةندعن كئيعن ياتاققا قايتعص، يةنة 4-5 ساظةت تةكرار قعلسعثعز، حةتظةلنعث ظةؤزةل تعل مذهعتع نةدة قالدع، دعضةن هعسسعياتقا كئلعص قئلعشعثعز مذمكعن. بعراق، سودا سئتعققا حعققاندا، حةتظةللعكلةر بعلةن ظالاقعلعشعص تعل حعقعرعش ظارقعلعق، ظونعؤئرسعتعتلارغا كعرعص ظوقذش سةؤعيعسعضة يةتكعلع بولمايدذ. ظاكادعمعيعلةرنعث ظعمتاهانعدعن ظأتكعدةك سةؤعيعنع هازعرلاش ظىحىن حوقذم، مذنتعزعم مةكتةصلةردة تعل ظىضىنىش كئرةك). حةتظةلضة حعققاندعن كئيعن تعل ظىضىنىشنع باشلعغانلار ظعحعدة حةتظةلدعكع بعر قعسعم تعل مةكتةصلعرعنعث ظوقذتذشع جذثضودعكع مةكتةصلةرنعث تعل ظوقذتذشعغا يةتمةيدعغانلعقعنع هعس قعلغانلارمذ ظاز ظةمةس. ظذنعث ظىستعضة ظذلارنعث تعل ظىضىتىش ظذسذلعغا كأنىشعمعزمذ تةسكة توختايدذ. شذنداق بولذشعغا قارعماي، حةتظةلدعكع تعل كذرذسلعرع قعممةت. ضعرمانعيعدعكع تعل مةكتةصلعرعنعث ساظةتلعك هةققع تةخمعنةن 4ياؤرذ. جذثضودا تذرذص تور ظارقعلعق تاصقعلع بولعدعغان ظةنضعلعية ظةلحعخانعلعرع ظئتعراص قعلعدعغان تعل مةكتةصلعرعنعث ساظةتلعك ظوقذتذش هةققع ظةث تأؤةنلعرعنعث 2فونتسعتعرلعث، ظادةتتعكعلعرعنعث 4فونتسعتعرلعث. ظةلؤةتتة لوندوندا ساظةتلعكع 2فونتسعتعرلعثدعن تأؤةن تعل مةكتةصلعرع نذرغذن. ظةمما ظذلارنعث تعل ظوقذتذش سىصعتع ناحار. بةزعلعرع ظوقذغذحعلارنعث بذ مةكتةصلةرضة تعزعمغا ظالدذرذص ؤعزا ظذزارتعشع ظىحىنلا مةؤجذت بولذص تذرعدذ. ظةمةلع دةرس ظأتمةيدذ. ظةنة شذنداق ظىنىمضة ظئرعشكعلع بولمايدعغان سعنعصتا ظولتذرغاندا، حةتظةلضة حعقعص ظوقذشتعن بذرذن تعل ظأتكعلعدعن ظأتىشنعث مذهعملعقعنع ظادةم حوثقذر هعس قعلعدذ.


© Copyright 2004 Uyghur Meripet Homepage